Zakwaterowanie pomocnika rolnika na zasadzie użyczenia

07 listopad 2018
(0 Głosów)
Autor 
Na rolniku, który na podstawie umowy użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę mieszkalną nie spoczywają żadne obowiązki płatnika

Rolnik zapewniający zakwaterowanie pracownikowi z zagranicy zobowiązany jest zawrzeć z cudzoziemcem odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej – informuje Ministerstwo Finansów.

W odpowiedzi na pojawiające się problemy związane z zakwaterowaniem pracowników w gospodarstwie rolnym, Ministerstwo Finansów przedstawiło następującą interpretację: „uprzejmie informuję, że zapewnienie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową następuje w warunkach art. 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Jak prawidłowo zakwaterować cudzoziemca?

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Ponadto czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Nieważne są więc postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca.

 

Bezpłatne zakwaterowanie pracowników sezonowych

W wystąpieniu zarówno Krajowej Rady Izb Rolniczych jak i Małopolskiej Izby Rolniczej podkreśla się, że rolnicy zatrudniający pracowników sezonowych (cudzoziemców), udzielają im zakwaterowania bezpłatnie, a zatem na podstawie umowy użyczenia.

 

Udostępnienie kwatery a podatek dochodowy

Na rolniku, który na podstawie umowy użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę mieszkalną, nie spoczywają żadne, związane z takim użyczeniem, biurokratyczne obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności obowiązki płatnika. Wynika to z faktu, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z tym, że użyczenie nie generuje dochodu po stronie rolnika udostępniającego kwaterę mieszkalną, na rolniku nie spoczywa obowiązek zapłaty podatku. Zgodnie bowiem z art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem, w przypadku umożliwienia przez rolnika cudzoziemcom bezpłatnego zamieszkania na terenie gospodarstwa, nie jest konieczne sztuczne ustalanie kosztu zakwaterowania.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…