Stanowisko KRIR dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

29 marzec 2021
(0 Głosów)
Autor 

24 marca 2021 r. w formie zdalnej, odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Robert Jakubik oraz Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Arkadiusz Szymoniuk.

Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2020 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2020 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, o następującej treści:

"Krajowa Rada Izb Rolniczych w pełni popiera uwagi zgłoszone przez Zarząd KRIR do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027, jednocześnie stwierdza że:

 1. Plan Strategiczny musi zakładać rozwój gospodarstw rolnych, a kluczowym wyzwaniem powinno być zwiększenie rentowności, dochodów, wydajności i efektywności gospodarstw rolnych, a także wymiana pokoleń, zgodnie z dokumentem roboczym służb komisji „Zalecenie Komisji dla Polski w sprawie planu strategicznego WPR” {SWD(2020) 389 final} - czego niestety Krajowa Rada Izb Rolniczych nie dostrzega w przedłożonym do konsultacji projekcie Planu.

 2. Ograniczenia górnych granic dawkowania nawozów powinny być ustalone w jednakowym limicie dla wszystkich państw członkowskich UE.

 3. W przypadku ograniczenia stosowania środków ochrony roślin należałoby przyjąć w Planie ogólne zasady, które powinny być określane przez UE (np. przy wycofywaniu konkretnej substancji czynnej, ograniczaniu stosowania danego środka, czy zaleceń co do stosowania biologicznych metod ochrony roślin).

 4. Zaproponowane w Planie niektóre ekoschematy ograniczą produkcję rolną (ugorowanie ziemi) i są sprzeczne z dobrą praktyka rolniczą. Pomimo troski o środowisko i intensyfikację działań na rzecz klimatu, zdaniem KRIR wiele z zaproponowanych rozwiązań w tych schematach nie wpłynie korzystnie na środowisko.

 5. Należy zwiększyć ilość środków finansowych na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, w tym szczególnie z wykorzystaniem nawozów organicznych i biomasy, a także wiatru, wody, słońca.

 6. Nie można wyrazić akceptacji wykluczenia z inwestycji gospodarstw rolnych poprzez zaproponowane w Planie działanie na zakup maszyn tylko dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

 7. Należy w przyszłym okresie programowania przeznaczyć jednakowe warunki dostępu do programów pomocowych z WPR i krajowych dla gospodarstw rodzinnych do 300 ha.

 8. Spółdzielnie produkcyjne działające w obszarze rolnictwa powinny być traktowane jako wielorodzinne gospodarstwa rolne.

 9. Należy stworzyć stabilne warunki dostępu do programów pomocowych.

 

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje, aby w Krajowym Planie Odbudowy przeznaczyć odpowiednią pulę środków na obszary wiejskie mając na uwadze, że ok. 40% społeczeństwa mieszka na terenach wiejskich, a także że rozwój gospodarstw rolnych związany  jest również  z równomiernym rozwojem obszarów wiejskich, np. inwestycji na terenach wiejskich, w tym na drogi, dostęp do internetu szerokopasmowego, wodociągi, kanalizację, zdrowie, oświatę. 

 

Krajowa Rada oczekuje także adekwatnego udziału środków Polityki Spójności skierowanych dla rolników i na obszary wiejskie, a także aby PROW był skierowany głównie na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej.

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że należy opracować  krajową strategię w zakresie odbudowy stada podstawowego w trzodzie chlewnej, ze względu na spadek produkcji prosiąt w kraju.

 

Krajowa Rada wnioskuje o jak najszybsze przedstawienie planu skutecznej walki z ASF w kraju. Wnioskujemy o uznanie dzika za szkodnika upraw rolnych.

 

Wnioskujemy także o jasne, sprawiedliwe i ustawowe  zapisy dotyczące odszkodowań za likwidację zwierząt w przypadku wykrycia wirusa SARS-COV2 i innych chorób zakaźnych (np. jak u norek). Aby te gospodarstwa mogły skorzystać ze środków z tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że dotychczasowe ustanowione przepisy tzw. „oddłużenia” gospodarstw rolnych nie spełniają swojej roli, dlatego KRIR wnosi o opracowanie skutecznych zasad pomocy dla tych gospodarstw.

 

Krajowa Rada dostrzega nieuzasadniony wzrost cen środków do produkcji rolnej, tj. nawozów, energii, paliwa, kosztów pracy, czy pasz. Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje również o umożliwienie stosowania mączek mięsno-kostnych w karmieniu krzyżowym.  Dlatego wnioskuje do organów administracji rządowej o rozwiązanie przedmiotowej sprawy.

 

KRIR nadal zwraca uwagę na coraz większe kłopoty z odszkodowaniami za szkody łowieckie – podtrzymujemy nasz wniosek w sprawie zmiany ustawy  ,,Prawo Łowieckie”, upodmiotowienia rolnika w procesie likwidacji szkód, a także utworzenia wsparcia w postaci Funduszu Odszkodowawczego, skoro zwierzęta łowne w stanie wolnym żywią się na gruntach rolników a są dobrem ogólnonarodowym i stanowią własność Skarbu Państwa. Zwracamy też uwagę na nadal nieuregulowane sprawy odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta prawnie chronione w tym ptaki.  Proponujemy wszczęcie działań nad zniesieniem moratorium dla ochrony populacji łosia.  Duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych i hodowlanych stanowi nadmierna populacja wilka, którą należy zredukować.

 

Należy uwzględnić nabyte prawa rolników - upodmiotowić rolników, którzy obecnie na terenach wiejskich stanowią mniejszość wśród mieszkańców, aby dalej mogli prowadzić i rozwijać (nie zwijać) swoje gospodarstwa rolne, rolnicy nie mają szans jak mieszkańcy miast przenieś swoje gospodarstwa rolne do miast a „nowym wiejskim” przeszkadza wiele rzeczy na wsi jak praca maszyn, pianie koguta, zapach obór,  chlewni czy kurników. Przykładem jest procedowany obecnie w Senacie RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (senacki nr druku 342), który przewiduje prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizację ekologiczną działającą przez minimum 12 miesięcy, co będzie blokować procesy inwestycyjne gospodarstw rolnych. Innym przykładem na pominiecie rolników jest program pomocowy na łagodzenie skutków suszy „Moja woda”  w kwocie 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej."

 

Dodatkowo Krajowa Rada wnioskuje o przyspieszenie wypłaty wszelkich środków należnych producentom rolnym (np. tzw. pomocy covidowej, dopłat bezpośrednich, czy innych zobowiązań ARiMR wobec rolników).

 

 

Źródło: KRIR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

 • portal informacyjny: zycierolnika.pl
 • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…