Duża zniżka na ubezpieczenie gospodarstwa rolnego-Pakiet "Super Rolnik"

20 luty 2018
(0 Głosów)
Autor 
Pakiet Super Rolnik TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” wprowadziło nowy Pakiet „Super Rolnik” dedykowany rolnikom, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie budynków

W ramach Pakietu „Super Rolnik” można ubezpieczać budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (w tym budynki mieszkalne i budynki gospodarcze np. obory, stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły, szopy, szklarnie), na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r.

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 392 z późn. zm.).

Rozszerzenie ubezpieczenia

Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi. Ochroną można także objąć budowle i obiekty małej architektury, znajdujące się na terenie danego gospodarstwa rolnego.

Mienie

Dodatkowo, w ramach Pakietu „Super Rolnik”, można ubezpieczyć następujące mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę mienia od pożaru i innych (kilkunastu) zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi. Zakres tego ubezpieczenia może obejmować również kradzież z włamaniem, rabunek, rozbój uliczny oraz kradzież stałych elementów wykończeniowych (zewnętrznych) budynku mieszkalnego. Ponadto, ochroną objęte są także i koszty: akcji ratowniczej, działań podjętych po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych.

Szyby i przedmioty szklane

W Pakiecie „Super Rolnik” ochroną ubezpieczeniową można objąć także szyby i przedmioty szklane (w tym baterie, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) od stłuczenia. Zakres ubezpieczenia można uzupełnić o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oczywiście w Pakiecie „Super Rolnik” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które to ubezpieczenie, wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym, stanowi skuteczną ochronę interesów rolnika i jego bliskich, od skutków zdarzeń które powstaną z ich winy, a w których osobami poszkodowanymi będą osoby trzecie. Bardzo atrakcyjnym ubezpieczeniem, które także można zawrzeć w ramach ww. Pakietu, jest bardzo popularne wśród rolników, ubezpieczenie sprzętu rolniczego od wszystkich zdarzeń (Agrocasco), w ramach którego można ubezpieczyć: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze, w tym także i od ryzyka kradzieży.

Specjalna zniżka

W przypadku zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik” rolnikowi przysługuje specjalna zniżka za kompleksowe ubezpieczenie w Towarzystwie posiadanego mienia. Wysokość tej zniżki jest rosnąca i może wynieść nawet 15%, zgodnie z zasadą, im większa liczba i rodzaj zawartych ubezpieczeń, tym większa zastosowana zniżka i mniejsza w efekcie składka do zapłaty przez rolnika.

Dodatkowo do ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik” Ubezpieczony będzie otrzymywał kupon zniżkowy, który będzie uprawniał do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej, w przypadku zawarcia w systemie informatycznym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” następujących umów ubezpieczenia:

1) OC posiadacza pojazdu mechanicznego i/lub autocasco (w tym pakiet „Razem w TUW”),

2) upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu państwa,

3) zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

Kupon zniżkowy będzie mógł być wykorzystany przez rolnika wielokrotnie, w ww. umowach ubezpieczenia zawieranych na rzecz danego rolnika (ubezpieczonego) w rocznym okresie ważności kuponu.

Jesteśmy przekonani, że nowy Pakiet „Super Rolnik” jeszcze bardziej uatrakcyjni ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” dla rolników będących zarówno Członkami Towarzystwa, jak i dla rolników dopiero przystępujących do Towarzystwa, i tym samym zapewni możliwość kompleksowej, a przy tym bardzo przystępnej cenowo, ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb naszych Członków.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…