Raport nt. krzywdzenia dzieci i młodzieży w Internecie

13 czerwiec 2023
(0 Głosów)
Autor 
fot. pexels

Badania pokazują, że dwoje na troje dzieci  w Europie doświadczyło krzywdy seksualnej  w Internecie, co podkreśla pilną potrzebę wsparcia  przez rządy nowych przepisów UE mających na celu  ochronę dzieci w sferze cyfrowej .

 

57% ankietowanych z Polski zaznaczyło w ankiecie, że doświadczyło spotkania z dorosłym (nieznajomym lub znajomym), które angażowało ich w rozmowy  o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wysyłano im materiały o charakterze  jednoznacznie seksualnym, 27% z nich doświadczyło tego w wieku 12 lat lub  młodszym 

81% respondentów w Polsce doświadczyło, że ktoś próbował rozmawiać z nimi na  tematy seksualne za pośrednictwem ich telefonów komórkowych, a 58%  z tych zdarzeń miało miejsce za pośrednictwem prywatnych wiadomości 

85% ankietowanych z Polski usunęło lub zablokowało osobę, która kontaktowała sie  z nimi w celach seksualnych, zamiast zgłosić problem lub porozmawiać z osobą  dorosłą. (47%) 

Mniej niż połowa (47%) respondentów stwierdziła, że odpowiedzialna osoba dorosła  była świadoma tego, co badani robili online, gdy mieli mniej niż 18 lat. 

[Warszawa, 12.06.2023 r.] - WeProtect Global Alliance, globalny ruch zrzeszający ponad 250  rządów, firm z sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którego celem jest  zmiana globalnej reakcji na seksualne wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie dzieci  w Internecie, opublikował przełomowe badanie przeprowadzone przez Economist Impact. Badanie  rzuca światło na powszechną i alarmującą kwestię krzywdzenia seksualnego dzieci w Internecie  w całej Europie, ujawniając pilne obawy, które wymagają natychmiastowej uwagi i działań. 

Dzieci w całej Europie są narażone na szkody seksualne w Internecie, a dwoje na  troje z nich doświadcza co najmniej jednego rodzaju szkody seksualnej w sieci. Prywatne portale internetowe służące do udostępniania zdjęć lub filmów stały się  głównymi sposobami wykorzystywania seksualnego online, co podkreśla pilną potrzebę wdrożenia regulacji i środków ochronnych.

Dziewczęta (79% w porównaniu z 57% chłopców), osoby LGBTQ+ i mniejszości  etniczne są nieproporcjonalnie dotknięte krzywdą seksualną w Internecie.  Ukierunkowane wsparcie i interwencja są potrzebne, aby zaradzić tym różnicom. 

Rządy muszą podjąć natychmiastowe działania, aby zająć się alarmującym  zakresem szkód seksualnych online wyrządzanych dzieciom w całej Europie  przez dorosłych, wspierając nowe prawodawstwo UE, wdrażając środki krajowe  oraz przeznaczając zasoby na ochronę i wsparcie dzieci. 

 

W badaniu wzięło udział 2000 18-latków z Francji, Niemiec, Holandii i Polski. Ta zamknięta  ankieta online ujawniła, że: 

 

Francja: 85% 18-latków we Francji doświadczyło tego, że ktoś próbował rozmawiać z nimi na  tematy o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wysyłał im materiały o charakterze  jednoznacznie seksualnym za pośrednictwem prywatnych serwisów do udostępniania zdjęć lub  filmów. 

 

Niemcy: 73% 18-latków w Niemczech doświadczyło co najmniej jednego rodzaju krzywdy  seksualnej w Internecie w dzieciństwie, co stanowi najwyższy odsetek wśród czterech badanych  krajów. 

 

Holandia: 43% respondentów w Holandii doświadczyło, że ktoś udostępnił im zdjęcia i/lub filmy  o charakterze jednoznacznie seksualnym bez ich zgody, w porównaniu do średnio 30%  w pozostałych trzech badanych krajach. 

 

Polska: 57% ankietowanych z Polski zaznaczyło w ankiecie, że doświadczyło spotkania  z dorosłym (nieznajomym lub znajomym), które angażowało ich w rozmowy o charakterze  jednoznacznie seksualnym lub wysyłano im materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym,  27% z nich doświadczyło tego w wieku 12 lat lub młodszym 

 

Badania nad doświadczeniami z dzieciństwa 18-latków ujawniły głęboki wpływ szeregu krzywd  seksualnych w Internecie, których doświadczyli. Doświadczenia te obejmowały: otrzymywanie  treści o charakterze jednoznacznie seksualnym od dorosłych w okresie dorastania, udostępnianie  ich zdjęć bez ich zgody, bycie proszonym o zachowanie w tajemnicy relacji online o charakterze  jednoznacznie seksualnym z dorosłymi oraz bycie proszonym o zrobienie czegoś o charakterze  jednoznacznie seksualnym w Internecie, z czym nie czuli się komfortowo. 

 

“WeProtect Global Alliance jest zjednoczone w swojej niezachwianej misji ochrony dzieci przed  wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w Internecie” - powiedział Iain  Drennan, dyrektor wykonawczy WeProtect Global Alliance – “Europa stała się w ostatnich latach  epicentrum hostingu materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, ale teraz  ma szanse przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz walki z tym wszechobecnym  i pozbawionym granic przestępstwem. Zachęcamy przywódców politycznych we Francji,  Niemczech, Holandii, Polsce i wszystkich państwach członkowskich UE do okazania  zaangażowania w ochronę dzieci poprzez poparcie proponowanych przepisów UE oraz podjęcie  zdecydowanych działań na szczeblu krajowym w celu zwalczania tego pilnego i szybko rosnącego  zagrożenia” 

 

Nie można przecenić znaczenia priorytetowego traktowania bezpieczeństwa dzieci przed  rosnącym zagrożeniemseksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w Internecie.Z  niezachwianym zaangażowaniem w ochronę dzieci, WeProtect Global Alliance wzywa przywódców politycznych we Francji, Niemczech, Holandii, Polsce i wszystkich państwach członkowskich Unii  Europejskiej (UE) do zjednoczenia się w celu wsparcia skutecznego i dokładnego prawodawstwa  UE w zakresie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w Internecie. 

"Dziękuję WeProtect Global Alliance za te ważne badania, które potwierdzają potrzebę pilnego  przyjęcia wniosku Komisji w sprawie zapobiegania i zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w  celach seksualnych. Większość dzieci jest narażona na krzywdę seksualną w Internecie - zwłaszcza dziewczynki. Najbardziej narażone są osoby LGBTQ+ i mniejszości etniczne. Jeśli nie  podejmiemy działań, wykrywanie wykorzystywania seksualnego dzieci w wiadomościach  internetowych będzie zabronione w przyszłym roku, kiedy wygasną obecne przepisy, a wysiłki na  rzecz wykrywania nadużyć i powstrzymywania przestępców przed uwodzeniem dzieci w Internecie  dobiegną końca w Unii Europejskiej.”- mówi Ylva Johansson, europejska komisarz do spraw  wewnętrznych. 

 

Unia Europejska jest międzynarodowym liderem w dziedzinie regulacji cyfrowych i w ostatnich  latach poczyniła ogromne postępy w zwiększaniu bezpieczeństwa Europejczyków w Internecie.  Wspólne działania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dzieciom z całej Europy niezbędnego wsparcia, ułatwienia szybkiej identyfikacji i zgłaszania materiałów przedstawiających  wykorzystywanie seksualne na platformach internetowych oraz zapewnienia ściślejszej  współpracy między instytucjami takimi jak: Komisja Europejska oraz firmy technologiczne.  Organizacja wzywa rządy w całej Europie i na świecie do współpracy i aktywnego wdrażania  następujących kluczowych środków: 

Trwałe regulacje internetowe: które są skuteczne i dostosowane do wieku, aby służyć  jako międzynarodowa tarcza, chroniąca dzieci przed długoterminowymi szkodami  związanymi z seksualnymwykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem dzieci  w Internecie. 

Kompleksowe ramy prawne: umożliwiające szybką identyfikację oraz usuwanie zdjęć  i filmów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,  wspierające ściganie przestępców i zapewniające ochronę dzieci przed uwodzeniem  i wykorzystywaniem seksualnym w Internecie. 

Przyszłościowe prawodawstwo: przygotowane do adaptacji do innowacji i nowych  technologii oraz reagujące na zmieniające się zachowania przestępców. Nie powinno być  żadnych wyłączeń dla określonych technologii, zapewniając nieustanne dążenie do  sprawiedliwości i ochrony bezbronnych dzieci. 

“Badania przeprowadzone przez WeProtect Global Alliance wskazują na wysokie  prawdopodobieństwo doświadczenia przez dzieci przemocy seksualnej w cyberprzestrzeni,  definiowanej tutaj jako ‘zestaw szkodliwych zachowań, uznawanych za czynniki ryzyka dla  potencjalnego lub rzeczywistego wykorzystywania seksualnego dzieci’. 77% z 500 osób  ankietowanych w Polsce doświadczyło tego rodzaju przemocy mając 16-17 lat a 27%  respondentów, gdy mieli 12 lat lub mniej.

 

Wyniki badań dotyczą zjawiska, o którym w Polsce mówi  się zdecydowanie za rzadko. O ile tematyka związana z innego rodzaju zagrożeniami lub hejtem w  cyberprzestrzeni funkcjonuje w przestrzeni publicznej już od kilkunastu lat, o tyle tematyka  wykorzystywania seksualnego dzieci w tym wymiarze nadal pozostaje niedostępna dla szerszego  grona odbiorców. Zdecydowanie potrzeba interdyscyplinarnego dialogu, zaangażowania  ekspertów z różnych dziedzin, monitorowania i badania zjawiska, po to by w oparciu o uzyskane wyniki kształtować odpowiedź na problem, docierać do rodziców, nauczycieli, kształtować przekaz  medialny ukierunkowany przede wszystkim na wsparcie skrzywdzonego dziecka.

Zachęcam do  zapoznania się z całością dokonanych w wyniku badania ustaleń i potraktowania ich jako punkt  wyjściowy dla dalszych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i zwalczanie zjawiska  wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni, zarówno na poziomie krajowym jak i  międzynarodowym, w obszarze prawnym, organizacyjnym oraz technologicznym” – mówi  Katarzyna Staciwa, ekspertka współpracująca z WeProtect Global Alliance, Kierownik Zespołu:  Badania, Rozwój i Innowacje w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. 

 

69% pośród badanych 18-latków w Polsce doświadczyło w dzieciństwie przynajmniej jednego  rodzaju krzywdy seksualnej w Internecie, Należy zauważyć, że 57% respondentów z Polski  otrzymało treści o charakterze jednoznacznie seksualnym od osoby dorosłej. Zgłoszone przez  polską młodzież doświadczenia związane z trzema z czterech ocenianych krzywd seksualnych  online były na równi z innymi badanymi krajami (Francją, Holandią i Niemcami). 

Aż 3/5 polskich ankietowanych doświadczyło sytuacji, gdy ktoś próbował rozmawiać z nimi na  tematy o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wysyłał im materiały o charakterze  jednoznacznie seksualnym za pośrednictwem prywatnych komunikatorów. Respondenci  w Polsce byli bardziej narażeni - niż ich zagraniczni rówieśnicy - na próby rozmów na tematy  związane z seksem za pośrednictwem ich telefonów komórkowych. Polscy ankietowani  najczęściej otrzymywali seksualne treści w komunikacji prywatnej (58%), niż np. w otwartych  forach internetowych (20%).  

 

21% respondentów w Polsce doświadczyło udostępniania przedstawiających ich zdjęć i/lub  filmów bez ich zgody, w porównaniu ze średnią na poziomie 37% w pozostałych trzech badanych  krajach. 51% ankietowanych z Polski zostało poproszonych o zrobienie czegoś o charakterze  seksualnym online, z czym czuli się niekomfortowo lub czego nie chcieli zrobić. 

 

W Polsce 72% respondentów zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się z następującym  stwierdzeniem: „Kiedy miałem(-am) mniej niż 18 lat, byłem(-am) w stanie zidentyfikować  wiadomość lub treść, która była potencjalnie powiązana z niebezpiecznym lub szkodliwym  źródłem”.

 

 

I chociaż ponad trzech na pięciu respondentów (62%) w Polsce zgodziło się, że mają  zaufaną osobę dorosłą, do której mogą się zwrócić, jeśli otrzymają treści o charakterze  jednoznacznie seksualnym w Internecie, to jednak mniej niż połowa (47%) respondentów  stwierdziła, że dorośli mieli świadomość tego, co robili w Internecie, gdy mieli mniej niż 18 lat. Na  uwagę zasługuje też fakt, że aż 85% ankietowanych z Polski usunęło lub zablokowało osobę,  która kontaktowała sie z nimi w celach seksualnych, zamiast zgłosić problem lub porozmawiać z  osobą dorosłą.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…